<cite id="qb4r8"><cite id="qb4r8"></cite></cite>

    1. http://www.qcbuick.com/211475/486238.html
    2. http://www.qcbuick.com/972228/533874.html
    3. http://www.qcbuick.com/224342/611722.html
    4. http://www.qcbuick.com/782210/594511.html
    5. http://www.qcbuick.com/745482/830826.html
    6. http://www.qcbuick.com/958501/540227.html
    7. http://www.qcbuick.com/253335/144255.html
    8. http://www.qcbuick.com/842155/963650.html
    9. http://www.qcbuick.com/943752/899780.html
    10. http://www.qcbuick.com/239666/245241.html
    11. http://www.qcbuick.com/52669/949787.html
    12. http://www.qcbuick.com/550129/283969.html
    13. http://www.qcbuick.com/686344/38379.html
    14. http://www.qcbuick.com/426738/813651.html
    15. http://www.qcbuick.com/929896/820701.html
    16. http://www.qcbuick.com/915228/914486.html
    17. http://www.qcbuick.com/676140/179405.html
    18. http://www.qcbuick.com/76376/381341.html
    19. http://www.qcbuick.com/492495/74415.html
    20. http://www.qcbuick.com/373146/530447.html
    21. http://www.qcbuick.com/280937/667318.html
    22. http://www.qcbuick.com/454996/575571.html
    23. http://www.qcbuick.com/227539/578919.html
    24. http://www.qcbuick.com/45433/29485.html
    25. http://www.qcbuick.com/786293/44719.html
    26. http://www.qcbuick.com/379576/845108.html
    27. http://www.qcbuick.com/162165/664315.html
    28. http://www.qcbuick.com/589901/940397.html
    29. http://www.qcbuick.com/43628/854311.html
    30. http://www.qcbuick.com/76333/568916.html
    31. http://www.qcbuick.com/473627/321432.html
    32. http://www.qcbuick.com/960273/506423.html
    33. http://www.qcbuick.com/72887/962498.html
    34. http://www.qcbuick.com/665783/434351.html
    35. http://www.qcbuick.com/474901/365131.html
    36. http://www.qcbuick.com/976943/443554.html
    37. http://www.qcbuick.com/360557/711513.html
    38. http://www.qcbuick.com/220302/686107.html
    39. http://www.qcbuick.com/651884/26935.html
    40. http://www.qcbuick.com/244520/21452.html
    41. http://www.qcbuick.com/830531/225293.html
    42. http://www.qcbuick.com/843156/310881.html
    43. http://www.qcbuick.com/106418/687798.html
    44. http://www.qcbuick.com/687769/693804.html
    45. http://www.qcbuick.com/34849/385575.html
    46. http://www.qcbuick.com/828371/561478.html
    47. http://www.qcbuick.com/313855/355466.html
    48. http://www.qcbuick.com/29366/601367.html
    49. http://www.qcbuick.com/746864/788705.html
    50. http://www.qcbuick.com/122894/358893.html
    51. http://www.qcbuick.com/791564/143139.html
    52. http://www.qcbuick.com/252866/790592.html
    53. http://www.qcbuick.com/559296/26712.html
    54. http://www.qcbuick.com/485215/175322.html
    55. http://www.qcbuick.com/831374/298869.html
    56. http://www.qcbuick.com/841456/380606.html
    57. http://www.qcbuick.com/340573/73299.html
    58. http://www.qcbuick.com/622740/93078.html
    59. http://www.qcbuick.com/961468/277345.html
    60. http://www.qcbuick.com/402405/90416.html
    61. http://www.qcbuick.com/971823/977930.html
    62. http://www.qcbuick.com/707480/749975.html
    63. http://www.qcbuick.com/285712/291517.html
    64. http://www.qcbuick.com/101873/2860.html
    65. http://www.qcbuick.com/268429/389730.html
    66. http://www.qcbuick.com/479482/9714.html
    67. http://www.qcbuick.com/792874/180945.html
    68. http://www.qcbuick.com/114117/156727.html
    69. http://www.qcbuick.com/652849/234460.html
    70. http://www.qcbuick.com/110113/267953.html
    71. http://www.qcbuick.com/982180/334675.html
    72. http://www.qcbuick.com/261803/303414.html
    73. http://www.qcbuick.com/523986/795676.html
    74. http://www.qcbuick.com/464812/82229.html
    75. http://www.qcbuick.com/499926/234.html
    76. http://www.qcbuick.com/854742/472389.html
    77. http://www.qcbuick.com/707516/95436.html
    78. http://www.qcbuick.com/209176/2117.html
    79. http://www.qcbuick.com/13325/170899.html
    80. http://www.qcbuick.com/17094/90546.html
    81. http://www.qcbuick.com/477250/634436.html
    82. http://www.qcbuick.com/741780/819966.html
    83. http://www.qcbuick.com/655773/15839.html
    84. http://www.qcbuick.com/58715/780201.html
    85. http://www.qcbuick.com/879221/339910.html
    86. http://www.qcbuick.com/103760/188723.html
    87. http://www.qcbuick.com/504622/812923.html
    88. http://www.qcbuick.com/738353/471546.html
    89. http://www.qcbuick.com/81751/11467.html
    90. http://www.qcbuick.com/107872/372368.html
    91. http://www.qcbuick.com/883268/365512.html
    92. http://www.qcbuick.com/292827/751862.html
    93. http://www.qcbuick.com/968741/895237.html
    94. http://www.qcbuick.com/704398/782354.html
    95. http://www.qcbuick.com/509318/242813.html
    96. http://www.qcbuick.com/712485/179750.html
    97. http://www.qcbuick.com/662665/47446.html
    98. http://www.qcbuick.com/925698/737460.html
    99. http://www.qcbuick.com/336533/45729.html
    100. http://www.qcbuick.com/740513/552620.html
    101. http://www.qcbuick.com/944602/526867.html
    102. http://www.qcbuick.com/867712/866553.html
    103. http://www.qcbuick.com/733276/581807.html
    104. http://www.qcbuick.com/227999/578919.html
    105. http://www.qcbuick.com/979522/55447.html
    106. http://www.qcbuick.com/356747/901315.html
    107. http://www.qcbuick.com/89391/51147.html
    108. http://www.qcbuick.com/924201/542423.html
    109. http://www.qcbuick.com/186189/573339.html
    110. http://www.qcbuick.com/500230/384380.html
    111. http://www.qcbuick.com/977750/20476.html
    112. http://www.qcbuick.com/608726/456488.html
    113. http://www.qcbuick.com/302959/883225.html
    114. http://www.qcbuick.com/399941/750746.html
    115. http://www.qcbuick.com/272814/50880.html
    116. http://www.qcbuick.com/434516/821199.html
    117. http://www.qcbuick.com/993687/496607.html
    118. http://www.qcbuick.com/603376/724526.html
    119. http://www.qcbuick.com/724418/342640.html
    120. http://www.qcbuick.com/621430/46941.html
    121. http://www.qcbuick.com/298761/800178.html
    122. http://www.qcbuick.com/369408/907673.html
    123. http://www.qcbuick.com/440558/367823.html
    124. http://www.qcbuick.com/460959/344340.html
    125. http://www.qcbuick.com/847117/271497.html
    126. http://www.qcbuick.com/20526/601446.html
    127. http://www.qcbuick.com/802726/837984.html
    128. http://www.qcbuick.com/722725/994796.html
    129. http://www.qcbuick.com/443101/794905.html
    130. http://www.qcbuick.com/249252/521632.html
    131. http://www.qcbuick.com/164591/285741.html
    132. http://www.qcbuick.com/833376/839181.html
    133. http://www.qcbuick.com/517290/868864.html
    134. http://www.qcbuick.com/547205/14700.html
    135. http://www.qcbuick.com/972170/15701.html
    136. http://www.qcbuick.com/89861/88623.html
    137. http://www.qcbuick.com/862369/214785.html
    138. http://www.qcbuick.com/95867/173902.html
    139. http://www.qcbuick.com/643452/103904.html
    140. http://www.qcbuick.com/403327/90553.html
    141. http://www.qcbuick.com/550941/786969.html
    142. http://www.qcbuick.com/65377/876297.html
    143. http://www.qcbuick.com/556825/9591.html
    144. http://www.qcbuick.com/115391/236692.html
    145. http://www.qcbuick.com/959387/311997.html
    146. http://www.qcbuick.com/877420/344685.html
    147. http://www.qcbuick.com/794912/951408.html
    148. http://www.qcbuick.com/330103/487943.html
    149. http://www.qcbuick.com/39466/232652.html
    150. http://www.qcbuick.com/64162/252600.html
    151. http://www.qcbuick.com/683952/222369.html
    152. http://www.qcbuick.com/507395/89509.html
    153. http://www.qcbuick.com/427545/505803.html
    154. http://www.qcbuick.com/619277/7763.html
    155. http://www.qcbuick.com/11474/839720.html
    156. http://www.qcbuick.com/694848/118574.html
    157. http://www.qcbuick.com/651726/650337.html
    158. http://www.qcbuick.com/843961/1809.html
    159. http://www.qcbuick.com/527566/102328.html
    160. http://www.qcbuick.com/112115/269380.html
    161. http://www.qcbuick.com/6164/642523.html
    162. http://www.qcbuick.com/197739/160925.html
    163. http://www.qcbuick.com/520329/23673.html
    164. http://www.qcbuick.com/829796/181903.html
    165. http://www.qcbuick.com/241898/283164.html
    166. http://www.qcbuick.com/845194/233574.html
    167. http://www.qcbuick.com/955304/803490.html
    168. http://www.qcbuick.com/668247/63188.html
    169. http://www.qcbuick.com/921694/733571.html
    170. http://www.qcbuick.com/650682/412523.html
    171. http://www.qcbuick.com/717411/105870.html
    172. http://www.qcbuick.com/956571/265721.html
    173. http://www.qcbuick.com/420998/922609.html
    174. http://www.qcbuick.com/62108/758833.html
    175. http://www.qcbuick.com/13559/788942.html
    176. http://www.qcbuick.com/8672/517513.html
    177. http://www.qcbuick.com/51493/13292.html
    178. http://www.qcbuick.com/82725/64369.html
    179. http://www.qcbuick.com/116817/626773.html
    180. http://www.qcbuick.com/115384/998225.html
    181. http://www.qcbuick.com/880883/922149.html
    182. http://www.qcbuick.com/567721/530871.html
    183. http://www.qcbuick.com/205977/786552.html
    184. http://www.qcbuick.com/471819/434121.html
    185. http://www.qcbuick.com/253407/561902.html
    186. http://www.qcbuick.com/813428/697693.html
    187. http://www.qcbuick.com/767/66442.html
    188. http://www.qcbuick.com/546355/624117.html
    189. http://www.qcbuick.com/5088/392388.html
    190. http://www.qcbuick.com/291179/218904.html
    191. http://www.qcbuick.com/648421/460456.html
    192. http://www.qcbuick.com/72456/452872.html
    193. http://www.qcbuick.com/539154/689606.html
    194. http://www.qcbuick.com/281744/14470.html
    195. http://www.qcbuick.com/377481/671279.html
    196. http://www.qcbuick.com/477775/354580.html
    197. http://www.qcbuick.com/148151/765222.html
    198. http://www.qcbuick.com/650962/11734.html
    199. http://www.qcbuick.com/386849/658726.html
    200. http://www.qcbuick.com/26683/449869.html
    201. 欢迎您 更新时间:2018-09-22
     • 福彩开奖
     • 体彩开奖
     • 足彩开奖

     福彩3D 2018268期 星期二 10-02

     • 7
     • 2
     • 8

     双色球 2018115期 星期二 10-02

     • 01
     • 13
     • 19
     • 24
     • 26
     • 29
     • 11
     奖池滚存:1121020227 走势 详情

     七乐彩 2018115期 星期一 10-01

     • 04
     • 07
     • 13
     • 17
     • 18
     • 20
     • 23
     • 15
     更多开奖

     排列5 2018268期 星期二 10-02

     • 1
     • 8
     • 7
     • 7
     • 1

     七星彩 2018115期 星期二 10-02

     • 0
     • 0
     • 5
     • 8
     • 7
     • 2
     • 6
     奖池滚存:40554213 走势 详情

     超级大乐透 2018115期 星期一 10-01

     • 02
     • 06
     • 13
     • 18
     • 25
     • 01
     • 02
     奖池滚存:6535370887 走势 详情
     更多开奖

     足球竞技

     彩票资讯

     更多

     足球赛事

     查看更多

     场次 赛事 开赛时间 比赛 亚赔指数 欧赔指数
     周二023 欧冠杯 10-03 03:00 拜仁慕尼黑 VS 阿贾克斯
     周二022 欧冠杯 10-03 03:00 雅典AEK VS 本菲卡
     周二027 欧冠杯 10-03 03:00 里昂 VS 顿涅茨克矿工
     周二025 欧冠杯 10-03 03:00 莫斯科中央陆军 VS 皇家马德里
     周二024 欧冠杯 10-03 03:00 罗马 VS 比尔森
     周二026 欧冠杯 10-03 03:00 曼彻斯特联 VS 巴伦西亚
     周二030 解放者杯 10-03 06:30 河床 VS 独立队
     周三015 阿根廷杯 10-03 08:10 拉普拉塔大学生 VS 圣洛伦索
     周二032 解放者杯 10-03 08:45 格雷米奥 VS 图库曼竞技
     周三001 亚冠杯 10-03 18:00 鹿岛鹿角 VS 水原三星

     联赛积分榜

     • 中超
     • 英超
     • 意甲
     • 西甲
     • 德甲
     • 法甲
     排名 球队 积分
     1 上海上港集团 17 4 3 55
     2 广州恒大淘宝 16 3 5 51
     3 北京中赫国安 13 6 5 45
     4 山东鲁能泰山 13 6 5 45
     5 江苏苏宁易购 10 8 6 38
     6 河北华夏幸福 8 8 8 32
     7 北京人和 7 9 8 30
     8 上海绿地申花 8 6 10 30
     9 广州富力 8 5 11 29
     10 长春亚泰 8 5 11 29
     查看更多
     排名 球队 积分
     1 曼彻斯特城 6 1 0 19
     2 利物浦 6 1 0 19
     3 切尔西 5 2 0 17
     4 托特纳姆热刺 5 0 2 15
     5 阿森纳 5 0 2 15
     6 沃特福德 4 1 2 13
     7 伯恩茅斯 4 1 2 13
     8 莱斯特城 4 0 3 12
     9 狼队 3 3 1 12
     10 曼彻斯特联 3 1 3 10
     查看更多
     排名 球队 积分
     1 尤文图斯 7 0 0 21
     2 那不勒斯 5 0 2 15
     3 佛罗伦萨 4 1 2 13
     4 国际米兰 4 1 2 13
     5 森索罗 4 1 2 13
     6 拉齐奥 4 0 3 12
     7 热那亚 4 0 2 12
     8 桑普多利亚 3 2 2 11
     9 罗马 3 2 2 11
     10 帕尔马1913 3 1 3 10
     查看更多
     排名 球队 积分
     1 巴塞罗那 4 2 1 14
     2 皇家马德里 4 2 1 14
     3 塞维利亚 4 1 2 13
     4 马德里竞技 3 3 1 12
     5 皇家贝蒂斯 3 3 1 12
     6 阿拉维斯 3 2 2 11
     7 西班牙人 3 2 2 11
     8 塞尔塔 2 4 1 10
     9 赫塔菲 2 3 2 9
     10 瓦拉多利德 2 3 2 9
     查看更多
     排名 球队 积分
     1 多特蒙德 4 2 0 14
     2 拜仁慕尼黑 4 1 1 13
     3 柏林赫塔 4 1 1 13
     4 门兴格拉德巴赫 3 2 1 11
     5 云达不莱梅 3 2 1 11
     6 莱比锡红牛 3 2 1 11
     7 沃尔夫斯堡 2 3 1 9
     8 奥格斯堡 2 2 2 8
     9 美因茨 2 2 2 8
     10 纽伦堡 2 2 2 8
     查看更多
     排名 球队 积分
     1 巴黎圣日耳曼 8 0 0 24
     2 里尔 5 1 2 16
     3 蒙彼利埃 4 3 1 15
     4 圣埃蒂安 4 3 1 15
     5 里昂 4 2 2 14
     6 马赛 4 1 3 13
     7 图卢兹 3 3 2 12
     8 斯特拉斯堡 3 2 3 11
     9 波尔多 3 2 3 11
     10 卡昂 2 4 2 10
     查看更多

     栏目介绍


      乐彩彩票登陆-韩国5分彩开将号码-印度新德里15分彩官网-一分快三免费计划-乐彩彩票登陆官网【2018全网qmcai】一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
      提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
      超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
      超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
      彩票有风险,购注需谨慎。第一彩愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。

     乐彩彩票登陆 神灯彩票 256彩票 乐米彩票 大本赢彩票 顺盈彩票 新京报彩票 7070彩票 万家彩票